ഒരു പാവം ചിരഞ്ജീവി

"എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് "ഇരുന്നിരുന്ന കട്ടിലിൽ തന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് ബലി തിരുമേനി പിറുപിറുത്തു . നീരുവന്നു വീർത്ത കാലുകൾ രണ്ടും മാറി മാറി തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് കാലാതീതനായ ആ മഹാനുഭാവൻ തന്റെ വിധിയെ പഴിച്ചു. "എന്തിനാണ് ഇവർ ഒരോ വർഷവും എന്നെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്? ഈ കാലുകളുടെ അവസ്ഥ. അതു കൂടാതെ രണ്ടാൾക്കുള്ള ഊണ് ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്ന ചിലർ. " ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന മാംസളമായ വയറ് നോക്കി അദ്ദേഹം നെടുവീർപ്പിട്ടു. "പ്രളയം വന്നു നശിച്ച നാടു …

Continue reading ഒരു പാവം ചിരഞ്ജീവി

Where do we belong?

Amidst all the chaosAmidst the claim for borders and landsAmidst the killings and the protestsAmidst the freak show of patriotism and nationalismEverything belongs to everyoneButNothing belongs to no oneYou, me, him, her, she, he, them, weNo one exists aloneNo one reigns aloneIt is good to rememberIf there's no Christian/MuslimYou're no HinduIf there's no Hindu/ChristianYou're no …

Continue reading Where do we belong?