ടോട്ടോച്ചാൻ – കഥയും കാര്യവും

എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന സിലബസിനേക്കാൾ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു സ്കൂൾ . വിദ്യാർത്ഥികളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ .  ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിൽ  വളരെ അധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും  അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട രീതി പലതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകർ. ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും  ഒരുപോലെ ചങ്ങാത്തം കൂടി പഠിക്കുന്ന ഒരിടം. അതെ ലോകമെങ്ങും പ്രചാരത്തിലുള്ള "ടോട്ടോ-ചാൻ, ജനാലയ്ക്കരികിലെ വികൃതിക്കുട്ടി " എന്ന പുസ്തകത്തിലെ 'ടോമോ …

Continue reading ടോട്ടോച്ചാൻ – കഥയും കാര്യവും